Trådløs lading - effekt og hastighet

Hvorfor er HYRE mer effektivt enn andre trådløse produkt?

19/3/2020

Vi har kommet over noen diskusjoner på nett der våre produkt og særlig effekten og hastigheten på trådløs lading blir diskutert. Vi setter enormt stor pris på at dere diskuterer produktene våre og vi vil prøve å svare på noen av spørsmålene gjennom denne artikkelen.

[English below]

Da trådløs lading begynte å gjøre sitt inntog innenfor forbrukerelektronikk, var det mobillading som ble den dominerende bruken. Siden mobiltelefoner er designet for å ha stor skjerm og være tynne, ble spolen og skjermingen man trenger for å få til trådløs lading også designet så tynne som mulig, med det resultatet at ladeeffekten ble drastisk lavere enn den kunne ha vært. Mange ble skuffet da de prøvde trådløs lading for første gang, og gikk kjapt tilbake til å lade med kabel. Nyere mobiler blir i større grad designet for å tillate høyere trådløs ladeeffekt, men det er fortsatt slik at effekten er lavere enn ved trådbasert lading med USB-kabel. 

HYRE-produktene er designet med trådløs lading som utgangspunkt og er kompatible med den internasjonale Qi-standarden (uttales “chi”) for trådløs lading. Trådløs lading foregår ved hjelp av strøm som blir indusert, det vil si generert, ved hjelp av to metallspoler; den ene sitter i laderen og den andre i enheten som skal lades. Når det går en strøm i den ene spolen så opprettes et magnetfelt som genererer en strøm i den andre. Man kan se på slik induksjon som en transformator som er delt i to. I praksis er det litt mer komplisert og vi beskriver teknologien vår i en egen artikkel HER.

Da vi startet utviklingen av HYRE-produktene, bestemte vi oss tidlig for at vi måtte utvikle både spole, kretskort og selve koden selv, for å optimere ladeeffekten. Eksisterende trådløse ladere var tilpasset den begrensede effekten på mobillading, og hyllevare-produkter ville ikke gitt oss den effekten vi ønsket. Vår teknologi er optimert for å oppnå så høy effekt som mulig. Derfor er spolen og den nødvendige skjermingen i ferritt litt tykkere enn elementene man finner i mobiltelefoner. Når teknologien i mobiltelefonene etter hvert kommer etter, vil våre produkt fortsatt kunne levere hurtigere lading også til disse. Vi kan allerede levere opp til 15 watt og har målt en total overføringseffektivitet opp mot 90%, som faktisk er tilsvarende det man oppnår ved bruk av kabel.


Noe som også begrenser effekten man oppnår med dagens trådløse ladeløsninger, er posisjonering. Ligger mobilen skjevt på ladeplaten begrenser eller i verste fall stopper ladingen. På våre produkter bruker vi magneter for å  posisjonere spolene slik at vi oppnår ideell effektivitet på overføringen.

Noen batteripakker har solcellepanel på selve batteriet. Vi har valgt å ha et sammenbrettbart, eksternt solcellepanel som kan lade batteriet via en trådløs kobling. Vårt solcellepanel kan i ideelle lysforhold levere opp til 12 watt til batteriet. Skulle solcellepanelet være begrenset av størrelsen på batteriet, ville vi maksimalt kunne levert 2 watt, og dette vil ikke være et fullgodt ladealternativ på tur eller utendørs.

Vi oppgir ladehastigeten ved bruk av solcellepanel til “ca 2,5 timer fra 50% til 100%”. Dette er fordi det er slik vi ser for oss at batteriet blir ladet. Vi anbefaler å fullade batteriet før avreise, og deretter toppe opp med solenergi når man er ute på tur. 


Har du innspill eller spørsmål? Spør oss på Facebook, Instagram eller på epost til are@alteredpower.no eller anders@alteredpower.no. Vi svarer så gjerne!----------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Why are HYRE products different from other wireless products?

We have come across some discussions online about our products and particularly the effect and speed of wireless charging. We highly appreciate that people are discussing our products and wish to answer some questions through this article

When wireless charging began to make its impact on consumer electronics, mobile phone charging soon emerged as the dominant application. Since mobile phones are designed to be thin with a large screen, the coil and cover needed to achieve wireless power transfer were also designed as thin as possible, with the unwanted effect of a drastically lowered power transfer effect. Many people were disappointed when they tried wireless charging for the first time, and quickly went back to wire charging. New mobile phones are to a larger extent designed to allow a higher wireless charging effect, but still the effect is lower than by wire charging using a USB cable.

The HYRE products are designed from scratch for wireless power transfer and are compatible with the international Qi standard (pronounced “chi”) for wireless power transfer. Wireless charging occurs when power is induced, or generated, by two metal coils; one in the charger and the other in the unit being charged. When current flows in one coil, a magnetic field is generated which induces current in the other coil. One can look at such induction as a transformer that is cut in two. In practice, it’s a little more complicated and we describe our technology in a separate article HERE.

When we started developing the HYRE products, we quickly decided to develop coil, power circuit board and the code itself ourselves, to optimize the charging effect. Existing wireless chargers were adapted to the limited effect used for mobile charging and off-the-shelf components simply would not give us the effect we wanted. Our technology is optimized to achieve as high power transfer effect as possible. This is why our coil and ferrite shielding are a little thicker than the elements used in mobile phones. When the technology used in mobile phones eventually follows, our products can still deliver quicker wireless charging also to mobile phones. We can already deliver up to 15 watts and have measured a total power transfer effectiveness of 90%, actually comparable to what is achieved by wire charging.


What also limits the effect achieved by today’s wireless charging solutions, is the relative positioning of the coils. If the mobile phone is inaccurately placed on the charging plate, the charging is severely limited or in the worst case stopped. We use magnets to position the coils perfectly relative to each other and by doing so we achieve optimal charging effect.

Some power banks have solar panels directly mounted on the shell. We have chosen to use a foldable, external solar panel to charge our power bank wirelessly. Our solar panel may, in ideal conditions, deliver up to 12 watts directly to the battery. Should the solar panel be limited by the size of the power bank, the maximum achievable effect be about 2 watts, and this is insufficient as a charging alternative to be used outdoors.

When we report the charging speed by use of the solar panel to “about 2.5 hours from 50% to 100% charge”, it is because this is how we expect the solar panel to be used. We recommend fully charging the battery before going outdoors and then using the solar panel to top up the battery while on the move.


Do you have any more questions? Ask us on Facebook, Instagram or by email to are@alteredpower.no or anders@alteredpower.no. We are more than happy to answer!

The Hybrid Recharger is launching on Kickstarter January 15th, 2019

Thank you! We will keep you updated!

Thanks! You are one of the 500 first customers who will be invited to order the first batch of HYRE products.

Oops! Something went wrong while submitting the form.

Something went wrong. Try again.